Warunki uczestnictwa- obozy i kolonie w Polsce

1. LEKTOR Travel oświadcza, że posiada zezwolenie na świadczenie usług turystycznych (nr 610/4) oraz gwarancje ubezpieczeniowe przewidziane ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.97r. i zobowiązuje się do organizacji obozów/kolonii zgodnie z ofertą, warunkami uczestnictwa i danymi z karty zgłoszeniowej.

2. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się z poniższymi warunkami uczestnictwa, wypełnieniu karty zgłoszeniowej (umowy) oraz po wpłaceniu pierwszej raty opłaty za wyjazd przez uczestnika lub jego prawnego opiekuna.

3. Aby zostać uczestnikiem obozu/kolonii  należy dostarczyć na adres LEKTOR Travel wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz dokonać wpłaty na konto LEKTOR Travel należności za obóz/kolonię. Należy również w przypadku obozów i kolonii językowych przesłać lub wypełnić na naszej stronie internetowej test kwalifikacyjny, który należy rozwiązać samodzielnie, aby zapewnić sobie miejsce w grupie na swoim poziomie zaawansowania. Należy też potwierdzić chęć udziału w wycieczce fakultatywnej.

4. Opłatę za obóz/kolonię należy wnieść w następujących ratach: I ratę 500 zł przy zapisie, II ratę  na 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu. Po otrzymaniu pełnej opłaty LEKTOR prześle na adres mailowy uczestnika skierowanie na obóz/kolonię z adresem ośrodka i danymi dotyczącymi dojazdu. Opłat należy dokonywać na:

LEKTOR Travel sp. z o.o
ul. Oławska 25
50-123 Wrocław

Nr konta: 33160014621844503130000001

5. Dojazd z grupą z Wrocławia lub innego miasta należy zadeklarować wpłacając razem z I ratą (500 zł)  opłatę za dojazd  (cena zależy od miasta z którego będzie organizowany dojazd grupowy). 

6. Wycieczkę fakultatywną  należy opłacić razem z opłatą za wyjazd najpóźniej w pierwszym dniu pobytu. Dodatkowo na każdą wycieczkę zagraniczną należy wziąć ze sobą pieniądze na wstępy w euro - szczegóły w ofercie. Chęć uczestnictwa należy koniecznie zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej, brak odpowiedzi oznacza że uczestnik nie weźmie udziału w wycieczce. Dotyczy to również nauki wspinaczki, kursu windsurfingu, żeglarstwa lub tenisa.

7. Rezygnacja z udziału w obozie/kolonii wymaga formy pisemnej. Uczestnik ponosi następujące koszty w przypadku odstąpienia od umowy:
do 30 dni przed wyjazdem 50 zł,
od 29 do 21 dnia przed wyjazdem 30 % ceny imprezy,
od 20 do 15 dnia przed wyjazdem 50 % ceny imprezy,
od 14 do 4 dnia przed wyjazdem 80% ceny imprezy,
w terminie krótszym niż 4 dni lub w przypadku nie stawienia się na zbiórkę 100% ceny imprezy

8. LEKTOR Travel nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych w szczególności za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich eksploatację przez innych uczestników kolonii/obozu. LEKTOR Travel nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania obozu/kolonii, które powstały wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.

9. Uczestnik obozu/kolonii zobowiązuje się brać udział w całym programie wyjazdu, stosować się do poleceń wychowawców, lektorów i ratownika, kąpać się w morzu, jeziorze, basenie wyłącznie pod nadzorem wychowawcy i ratownika w miejscach do tego wyznaczonych, przestrzegać regulaminu ośrodka i pokryć ewentualne szkody, zaistniałe wskutek swojego działania na jego terenie lub w innych miejscach, nie przeszkadzać innym w wypoczynku, nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków oraz utrzymywać pokoje w porządku i czystości. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach uczestnik może zostać wydalony z obozu/kolonii bez zwrotu opłaty za obóz/kolonię. Wszelkie koszty związane z powrotem obciążają uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

10. Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie przez LEKTOR Travel danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.

11. Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na umieszczenie przez LEKTOR Travel grupowych zdjęć z uczestnikiem na stronie internetowej LEKTORA i w katalogu z ofertą kolonii/obozów LEKTORA.

12. Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do siedmiu dni po zakończeniu obozu/kolonii.

13. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w sądzie Powszechnym we Wrocławiu.

15. Dane osobowe:

Lektor Travel spzoo informuje, że:

  -  Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Lektor Travel spzoo  z siedzibą przy ul. Oławskiej 25, 50-123 Wrocław.
 -  Celem zbierania danych jest realizacja usługi określonej przez klienta.
  -  Odbiorcami danych osobowych w celu realizacji usługi są także lektorzy realizujący zajęcia oraz zewnętrzna firma prowadząca księgowość na zlecenie Lektora oraz zewnętrzne firmy administrujące systemami informatycznymi potrzebnymi do przeprowadzenia kolonii/obozów  na zlecenia Lektor Travel.
 -   Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każda osoba, która korzysta z usług Lektor Travel w celu realizacji usługi podaje następujące dane osobowe:

    Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna.
    Telefon kontaktowy – w celu przekazywania informacji związanych bezpośrednio z bieżącą realizacją usługi, którą dana osoba jest zainteresowana.
    E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji w sprawach organizacyjnych oraz kolejnych propozycji związanych z nauką języka obcego.
    Wiek - informacja konieczna do właściwej kwalifikacji do odpowiedniej grupy.
    Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę.
    Pesel -  w celu wykupienia polisy ubezpieczeniowej i udzelenia pomocy medycznej podczas trwania kolonii/obozu
    Informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach, przyjmowanych lekach i przebytych szczepieniach - w celu sprawowania odpowiedniej opieki nad uczestnikiem i udzielenia pomocy medycznej podczas trwania kolonii/obozu

    Podanie tych danych jest obowiązkowe i zgodne z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi.

Popularne obozy w Polsce

Obóz językowy - Międzywodzie - angielski

Obóz językowy - Zakopane - angielski

Obóz językowy - Dźwirzyno - angielski

Obóz  językowy - Międzywodzie - niemiecki

Obóz  językowy - Międzywodzie -hiszpański

Obóz językowy - Międzywodzie - polski dla obcokrajowców

Obóz językowy - Międzywodzie - polski dla obcokrajowców

Obóz językowy - Dźwirzyno - polski dla obcokrajowców

Polish language camp for foreigners

Kolonie językowe - Międzywodzie - angielski

Kolonie językowe - Międzywodzie - angielski

Kolonie językowe - Zakopane - angielski

Kolonie językowe - Dźwirzyno - angielski

Kolonie językowe - Międzywodzie - hiszpański

Kolonie  językowe - Międzywodzie - niemiecki

Kolonie językowe - Międzywodzie- polski dla obcokrajowców

Kolonie językowe - Zakopane - polski dla obcokrajowców

Kolonie językowe - Zakopane - polski dla obcokrajowców

 

Dokumenty i rezerwacja

Oferta obozów  2020

Jak rezerwować

Nasze zezwolenia

Dokumenty i formularze do pobrania

Galerie zdjeć

Regulamin i polityka cookies

How to book language camps

 

Zapraszamy:

 

Popularne kursy zagraniczne

Kurs angielskiego w Anglii

Kurs angielskiego w Irlandii

Kurs angielskiego na Malcie

Kurs angielskiego w Szkocji

Kurs angielskiego w USA

Kurs angielskiego w Kanadzie

Kurs niemieckiego w Niemczech

Kurs niemieckiego w Austrii

Kurs włoskiego we Włoszech

Kurs francuskiego we Francji

Kurs hiszpańskiego w Hiszpanii

Kurs hiszpańskiego w Meksyku

Kurs hiszpańskiego na Kubie